Rice  Nar

Kg: 1 - 2.5
Package/Box: 12 - 6

Rice (Osmancik)  Nar

Kg: 1 - 2.5
Package/Box: 12 - 6

Rice (Baldo)  Nar

Kg: 1 - 2.5
Package/Box: 12 - 6

Fine Bulgur  Nar

Kg: 1
Package/Box: 12

Coarse Bulgur  Nar

Kg: 1
Package/Box: 12

White Kidney Beans  Nar

Kg: 1
Package/Box: 12

Dry Beans  Nar

Kg: 1
Package/Box: 12

Green Lentils  Nar

Kg: 1
Package/Box: 12

Red Lentils (Round)  Nar

Kg: 1
Package/Box: 12

Red Lentils (Split)   Nar

Kg: 1
Package/Box: 12

Chickpeas  Nar

Kg: 1
Package/Box: 12

Popcorn  Nar

Kg: 1
Package/Box: 12